Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Resko kwalifikujących się̨ do co najmniej jednej z grup tj: 1) osób lub rodzin korzystających ze świadczeń́ pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się̨ do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. 2015, poz. 163, z późn. zm); 2) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 225, z późn. zm); 3) osób z niepełnosprawnością̨- osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.); 4)otoczenia ww. osób ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Zakres wsparcia

W ramach projektu beneficjenci mogą skorzystać z następujących form wsparcia

– kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej prowadzony przez Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa”

– zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne (psycholog, mediator, doradca społeczny (GCAL)

– aktywizacja uczestników do czynnego spędzania czasu (Klub Gier Planszowych, pracownia zajęć praktyczno-technicznych, zajęcia hobbystyczne i kulturalne, warsztaty fotograficzne, turnieje sportowe itp.

– zajęcia kulinarne

– zajęcia z zasad prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

– zajęcia komputerowe

– Program Aktywności Lokalnej- (wstępnie: wyjazdy, zajęcia integracyjne i edukacyjne, zdrowotne).

Aktualności

28.08.2019 r.

Czym się zajmujemy

Projekt „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku” ma na celu przeprowadzenie kompleksowych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, mających za zadanie przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 96 mieszkańców i mieszkanek Gminy Resko zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym do 31.10.2020 r. 18 osób w dwóch edycjach po 18 miesięcy (łącznie 36 osób) zostanie objętych kompleksowym programem aktywizacji społeczno-zawodowej przez CIS „Od Nowa”, z których m.in. 22% podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy.  Projekt przyczyni się do zatrzymania rozwoju negatywnych tendencji społecznych, patologii społecznych i wykluczenia społecznego na obszarze Gminy Resko. Jego celom obok aktywnej integracji jest zminimalizowanie negatywnych skutków występujących problemów w Gminie Resko tj. bezrobocia, ubóstwa czy niskiej aktywności osób niepełnosprawnych. Powodzenie projektu to również̇ integracja społeczna mieszkańców Gminy Resko, nauka kultury i spędzania wolnego czasu.

Planowane efekty

Dostosowanie i adaptacja budynku po byłym internacie na „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku” wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury, wyposażenia  i zagospodarowaniem terenu.

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby] – 45

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 21

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie –96

Uruchomienie Programu Aktywności Lokalnej

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 24

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 15

Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34 %

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22 %

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 48

  1. wartość projektu, – 2 839 914,65 zł
  2. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego. – 2 409 914,65 zł

Kontakt

ul. Boh. Monte Cassino 9

72-315 Resko

tel. 91 395 13 96, 570 643 883

e-mail: gcal.resko.onet.pl, http://gcalresko.pl